คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

   

 

 

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการบริหารชมรม จป. ชลบุรี

    คณะกรรมการบริหารชมรม จป. ชลบุรี

    1. นายอนุชา ฉิมเชิด                  ประธานชมรม

    2. พ.อ.อ.ปองสิทธิ์  จินดาเสวก     รองประธานชมรม

    3. นายถาวร  ประชายุ่น              รองประธานชมรม

    4. นางสาววิยฉัตร ฉิมเชิด             กรรมการ

    5. นายอำนาจ กองปัญญา            กรรมการ

    6. นายวสันต์ มาลารักษ์               กรรมการ

    7. นายธีระศักดิ์  ผดุงศรี              กรรมการ

    8. นายวัฒนา จันทะโคตร              กรรมการ

    9. นายนิรุทธิ์  วัฒนะแสง              กรรมการ

   10. นายภาคภูมิ ชูมณี                  กรรมการ

   11. นายเกียรติศักดิ์  เพียซ้าย          กรรมการ

   12. นายชิดณรงค์  เจริญสุช           กรรมการ

   13. นายสมปอง วงแก้ว                กรรมการ

   14. นายภานุวัฒน์  สัมมา              กรรมการ

   15. นายวินัย  ดวงใจ                  กรรมการ

   16. นายอาคม  พรมมะลิ               กรรมการและเลขานุการ

 
 
 

ที่ปรึกษาชมรม จป. ชลบุรี


1. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
2. ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี)
3. นายนิพนธ์ รัฐประเสริฐ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี)
4. ดร.วิชัย ศิรินคร (ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
5. นายดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ (อดีตผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
6. นายจิรวัฒน์ จุลศิริวัฒนวงศ์ (อดีตแรงงานจังหวัดชลบุรี)
7. นายวิชิต เอื้อสมานจิต (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ)
8. ดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า (อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ)
9. นายสมศักดิ์ อ่อนภา (ประธานชมรม จป.ภาคตะวันออก)

 
Visitors: 19,125