ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

เตือนภัยระวัง อัคคีภัย ในช่วงฤดูแล้ง

นช่วงฤดูแล้งมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพลิงไหม้ครั้งเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง และการทำงานหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยทั้งภายในและรอบบริเวณโรงงานที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงงาน ตลอดจนประชาชนที่อยู่ข้างเคียง 

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงขอให้สถานประกอบการโรงงานกำชับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน และคนงานท่านให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจการโรงงาน และดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโรงงานได้ อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
  
ด้วยความปรารถนาดีจาก กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4215-6 โทรสาร 0 2354 3392

Visitors: 407,213