บรรยากาศวันที่ 26 มกราคม 2566

สวัสดีครับ

       ขอนำบรรยากาศ ในงานอบรม ฟรี เก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้จป. ได้  ของขวัญปีใหม่  ชมรม จป.ชลบุรีร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดอบรมพัฒนาความรู้ จป. ตามรายละเอียดในเอกสาร ข้อสำคัญขอให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประทับตราบริษัทฯ           

         ด้วยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี     จะอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะของสถานประกอบกิจการ  หลักสูตร “ การเตรียมการตรวจสุขภาพประจำปี  ดำเนินการหลังได้รับผลการตรวจ  และมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯและสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับสมาชิก 

          หลักสูตร “ การเตรียมการตรวจสุขภาพประจำปี ดำเนินการหลังได้รับผลการตรวจ และมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ” โดยชมรม จป.ชลบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม แตรทอง อาคารศูนย์สวัสดิการ บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โดยผู้สนับสนุนจาก โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย และบริษัท อนุสรณ์เบสเซฟ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้จากเครื่องมือจริง ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งผู้สนับสนุนที่นำผลิตภัณฑ์และแหล่งความรุ้ด้านความปลอดภัยในการทำงานมาแสดงในงาน บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด,บริษัท ที.พี .เซฟตี้แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด,บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดรัสตรี จำกัด ,บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซี เซฟตี้ แอนด์ พาร์ท โปรดักส์.  กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 100 สปก.

 

Visitors: 361,069