ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี26มกราคม2566

อบรม ฟรี เก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้จป. ได้  ของขวัญปีใหม่  ชมรม จป.ชลบุรีร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดอบรมพัฒนาความรู้ จป. ตามรายละเอียดในเอกสาร ข้อสำคัญขอให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประทับตราบริษัทฯ           ด้วยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี     จะอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะของสถานประกอบกิจการ  หลักสูตร “ การเตรียมการตรวจสุขภาพประจำปี  ดำเนินการหลังได้รับผลการตรวจ  และมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯและสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับสมาชิก 

โหลดไฟล์ด้านล่างนะครับ

Visitors: 372,011