แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔


จัดทําโดย สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

คลิ๊กโหลดข้อมูลด้านล่าง ไฟล์ pdf.

Visitors: 407,213