1ส สะสาง

ส.สะสาง (Organization)

สะสาง หมายถึง การจัดระบบในองค์กร (ทั้งกายภาพและขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดความพอดี (ไม่มาก ไม่น้อย)และเกิดความสมดุล เพื่อให้มีเฉพาะสิ่งที่จำเป็น  เพื่อลดความสูญเปล่า (สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน)

 

สะสางตรงกับคำว่า  Organization  ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ว่า งาน กระบวนการ เครื่องมือ ชิ้นส่งน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละหมวดหมู่ นั้น มีอะไรบ้าง อะไรมีคุณค่า เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งาน และอะไรที่ไม่มีคุณค่าหรือมีความสูญเปล่าปะปนอยู่ (สุพัฒน์ เอื้องพลูสวัสดิ์ ,2528)  ตัวอย่างของงานที่ไม่มีคุณค่า เช่น การเสียเวลาค้นหาเอกสาร การใช้นานในการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า การใช้เวลานานในการแก้ไขข้อผิดพลาดและเครื่องจักรหยุดทำงานเนื่องจากชำรุด เป็นต้น 

       สะสาง มักแปลว่า การคัดแยกออก หมายถึง การคัดแยกสิ่งที่จำเป็นออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อ่ขจัดสิ่งที่ไม่เป็นจำเป็นออกไป แต่ความหมายนี้ถูกต้องเพียงบางส่วน เพราะการคัดแยกออกไม่ได้ หมายถึง การทำสะสางอย่างสมบูรณ์ แต่จะต้องคัดแยกออกแล้วได้สิ่งที่จำเป็นและพอดี  นอกจากนี้  การจัดระบบในองค์กรไม่ได้ หมายถึง การคัดแยกออกเพียงอย่างเดียว  แต่ยังหมายถึง การจัดหาเพิ่มเติม สิ่งที่จำเป็นต้องขจัดออก ส่วนที่จำเป็นแต่ยังไม่มี ตัองจัดหาเพิ่ม

     ในชีวิตจริง การทำ 5ส  ไม่ง่าย จำเป็นต้องทำด้วยความตั้งใจ 

คำคม

            จำเป็น ไม่ใช่ ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้

            จำเป็น ไม่ใช่ อยากมี หรือ ไม่อยากมี

            จำเป็น ไม่ใช่ ควรมี หรือไม่ควรมี

             จำเป็น ไม่ใช่ สำคัญ หรือไม่สำคัญ

             จำเป็น คือ ขาดมันแล้ว ทำงานไม่ได้

             จำเป็น ทำให้เกิด ความพอดี

             จำเป็น ทำให้ไม่เกิด ความสูญเปล่า

             ความพอดี ทำให้เกิด ความสมดุล

             ความสมดุล ไม่ทำให้เกิด การสะสม 

 

 

 

Visitors: 410,624