สรปุกฎหมาย ภายใต้ พรบ 2554

 

สรุปกฎหมาย ภายใต้พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(หน่วยงานรบัผิดชอบ : กองความปลอดภยัแรงงาน) 

 

 

 

 

 

Visitors: 410,602