2ส สะดวก

ส. สะดวก

        ส สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ในสถานที่ทํางานอย้างเป็นระบบ เพื่อ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัยในการทํางาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่สิ่งของให้เป็นระบบ ระเบียบการประยุกต์ใช่สัญลักษณ ์สีการทําป้ายชี้บ่ง การทาสีตีเส้น บริเวณพื้นอาคารเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ ทั้งในการจัดวางของพื้นที่จัดวางอุปกรณ์เครื่องมือ ถ้าหน่วยงานหรือ พื้นที่ขาดการปฏิบัติตาม ส สะดวก ย่อมทําให้ขาด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน เช่น เสียเวลาใน การค้นหา ไม่กําหนดตําแหน่งวางที่แน่นอน วางปะปนกัน ไม่แบ่งหมวดหมู่ ไม่เก็บเข้าที่ ขาดความเป็น ระเบียบในสถานที่ทํางาน การปฏิบัติส สะดวก นั้นเมื่อได้ดําเนินการ ส สะดวก เป็นที่เรียบร้อยแล้วพื้นที่ปฏิบัติงานจะ เหลือแต่ของที่จําเป็นในการทํางานเท่านั้น

        จากนั้นควรวางแผนในการจัดวางสิ่งของ เอกสารต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นระบบหมวดหมู่เพื่อง่ายในการหยิบใช้ลดเวลาในการค้นหา ซึ่งการวางแผนในการจัดความเป็นสิ่งสําคัญที่ผู็ปฏิบัติ 5 ส. ควรคํานึงถึง การที่จะสร้างให้ส สะดวก เกิดขึ้นกับสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือเอกสารได้นั้นมี ขั้นตอนในการดําเนินการ เพื่อให้เกินความสะดวก ดังนี้

       1. วางแผนการกําหนดที่วางของให้ชัดเจน

       2. จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่

       3. มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ

       4. มีป้ายชื่อตดสิ ิ่งของที่จะวาง

       5. ทําผังแสดงตําแหน่งวางของ

       6. ตรวจเช็คเป็นประจาํ

การปฏิบัติส สะดวก ต้องคํานึงถึงหลักการสําคญั 3 ประการ คือ

     ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติส สะดวก โดยการ ประยุกต์ใช้ป้ายชี้บ่งการทําสันแฟ้มเอกสาร การใช้ สัญลักษณ์สีการจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ต้องคํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ในการใช้งานสิ่งของนั้น ทําป้ายชี้บ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามลําดับขั้นตอนในการ ใช้งาน

      คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคํานึงถึงหลักคุณภาพของสิ่งของนั้น การจัดเก็บจําเป็นต้อง คํานึงถึงหลักคุณภาพ นอกจากนั้นการนําไปใช้งานต้องคํานึงถึงหลักการ FIFO : Fist In First Out คือ สิ่งของใด ซื้อมาก่อนจัดเก็บเข้าไปในคลังสินค้าก่อน ต้่องนําสิ่งของนั้นไปใช้ก่อน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน

      ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย ทั้งในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง ความปลอดภยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ขององค์การคลังสินค้า

       นิยามและความหมายที่แท้จริงของ 5 ส. 6 หลักการทํา ส สะดวก ในบริเวณพื้นที่สํานักงาน บริเวณพื้นที่สํานักงานมีการจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกในการทํางานและ มีจํานวนที่เหมาะสม โดยการจัดวางผังสํานักงาน (Layout) ควรคํานึงถึง ประสิทธิภาพในการทํางาน ในสํานักงานมีผังแสดงพื้นที่ทํางาน รวมถึงป้ายแสดงห้อง หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งของผู้ทํางาน จุดที่บุคคลภายนอกต้องติดต่อ ตู้เอกสาร มีการจัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งหมวดหมู่เอกสาร และหน้าตู้เอกสารมีการจัดทําป้าย ดัชนีแสดงว่าในตู้เก็บมีเอกสารใดอยู่บ้าง แฟ้มเอกสารมีการจัดทําป็นยชี้บ่งสันแฟ้มแสดงชนิดของเอกสารและมี หมายเลขลําดับของแฟ้มในตู้รวมถึงอาจมีการใช้สัญลักษณ์สีแบ่งประเภทแฟ้มได้ด้วย แบบฟอร์ม มีการจัดทําป้ายชื่อ ชนิดของแบบฟอรมติดอยู่ที่หน้าช่องเก็บแบบฟอร์ม เอกสารสําคัญของสํานักงาน ควรมีการจัดเก็บในบริเวณพิเศษที่เหมาะสมนอกจากนั้นเอกสาร ทางบัญชีมีความจําเป็นต้องเก็บ ไว้เป็นเวลานาน ควรมีการจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบโดยจัดเก็บลงในกล่องและที่ กล่องมีป้ายติดแสดงรายละเอียด เช่น ชนิดของเอกสาร ป้ายที่จัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ กุญแจ หรือวัสดุต่าง ๆ ควรมีหมายเลข หรือเลขรหัสกํากับ และหาจุดจัดวางที่เหมาะสม เช่น อาจอยู่บนแผง หรือกล่อง โดยมีแ ป้ายบอกเลขลําดับ หรือเลขรหัสติดไว้ บอร์ดประกาศ ควรปรับปรุงข้อมูล บนบอร์ดในสํานักงาน หน่วยงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอข้อมูลใด ที่ไม่ต้องการแล้วควรสะสาง ออกไปจากบอร์ดประกาศนอกจากนั้นควรจัดบอร์ดประกาศให้สวยงามน่าอ่าน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ถังดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ถังดับเพลิงต้องตรวจสอบความดันในถังว่าอยู้ในระดับใช้งาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสํานักงานได้รับการเช็คทําความสะอาดและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่าย เอกสาร โทรศัพท์โทรสาร ควรดําเนินการ ส สะสาง และ ส สะดวก ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสะสางข้อมูลไฟล์ คอมพิวเตอร์ที่ไม่จําเป็นแล้ว นอกจากนั้นควรจัดเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์เป็น Folder เพื่อที่ขเอมูลในคอมพิวเตอร์จะได้เป็นระบบระเบียบและใช้งานสะดวก หลักการทํา ส สะดวก ในบริเวณพื้นที่อาคาร เครื่องมือที่ใช่งานร่วมกัน วางแผนการจัดเก็บเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดเครื่องมือโสตฯ หมวดอุปกรณ์ สํานักงาน กําหนดตาแหน้งของที่จัดเก็บเครื่องมือ และมีการใช้เส้น สีปายชี้บ่ง แสดงพื้นที่วาง เครื่องมือ จัดเก็บเครื่องมือ มีป้ายชื่อของผู้ที่หยิบไปใช้และวันที่ผู้หยิบยืมไปใช้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลเอมในการทํางาน ขององค์การคลังสินค้า

       นิยามและความหมายที่แท็จริงของ 5 ส. 7 กําหนดมาตรฐานให้ผู้ใช้เครื่องมือเก็บเครื่องมือเข้าที่เมื่อใช้งานเสร็จ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ ไม่วางสิ่งของอย่างอื่นในทเกี่ ็บเครื่องมือ พัสดุคงคลัง มีป้ายแสดงตําแหน่งการวางของ มีป้ายชี้บ่งพสดั ุ กําหนดระดบั ตาส่ํ ดุ สูงสดุ ของการจัดเก็บให้เห็นได้งายและชัดเจน การจัดเก็บและหยิบใช้ตองคำนึงถึงหลกการ ั FIFO หัวใจของ ส สะดวก มีที่สําหรับของทุกสิ่ง และของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน

Visitors: 407,209